Damashie no Kiba ( 騙し絵の牙) con Yo Oizumi: Primo Trailer Giapponese

dal 19 giugno nei cinema giapponesi

Damashie no Kiba (騙し絵の牙) sarà distribuito da Shochiku.

Damashie no Kiba (騙し絵の牙) è diretto da Daihachi Yoshida, tratto dal romanzo omonimo di Takeshi Shiota, sceneggiato da Ichiro Kusuno, Daihachi Yoshida. Interpretato da Yo Oizumi – Teruya Hayami, Mayu Matsuoka – Megumi Takano, Hio Miyazawa – Sei Yazawa, Elaiza Ikeda – Saki Joshima, Takumi Saito – Hajime Gunji, Tomoya Nakamura – Koretaka Iba.

Sinossi:

Teruya Hayami (Yo Oizumi) lavora come caporedattore di una rivista. È un uomo attraente e con la battuta sempre pronta. Una notte, il suo capo gli comunica che la rivista sarà chiusa. Teruya Hayami decide che deve battersi per salvare la rivista dalla chiusura.

Categorie
CinemaNewsTrailer e Video

Le Ultime Novità: