のぼる小寺さん

  • Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん): Full Trailer Giapponese

    Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん) sarà distribuito da Bitters End Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん) è diretto da Tomoyuki Furumaya, tratto dal manga omonimo di Coffee, sceneggiato Reiko Yoshida. Interpretato da Haruka Kudo – Kotera, Kentaro Ito – Kondo, Jin Suzuki – Shijou, Ai Yoshikawa – Rino Kurata, Karin Ono – Arika Tazaki....
  • Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん): Primo Trailer Giapponese

    Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん) sarà distribuito da Bitters End Noboru Kotera-san (のぼる小寺さん) è diretto da Tomoyuki Furumaya, tratto dal manga omonimo di Coffee, sceneggiato Reiko Yoshida. Interpretato da Haruka Kudo – Kotera, Kentaro Ito – Kondo, Jin Suzuki – Shijou, Ai Yoshikawa – Rino Kurata, Karin Ono – Arika Tazaki....