con Kentaro Ito

  • Aku no Hana (惡の華) con Kentaro Ito: Trailer Giapponese

    Aku no Hana (惡の華) sarà distribuita da Phantom Film Aku no Hana (惡の華) è diretto Noboru Iguchi, tratto dal manga omonimo di Shuzo Oshimi, sceneggiato da Mari Okada. Interpretato da Kentaro Ito, Tina Tamashiro, Marie Iitoyo, Shiori Akita. Sinossi: Takao Kasuga (Kentaro Ito) è uno studente delle superiori. Vede...