con Ryo Ryusei

  • Grand Blue (ぐらんぶる) con Ryo Ryusei: Nuovo Trailer da 60″ Giapponese

    Grand Blue (ぐらんぶる) sarà distribuito da Warner Bros. Japan Grand Blue (ぐらんぶる) è diretto da Tsutomu Hanabusa, tratto dall’omonimo manga di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka, sceneggiato da Tsutomu Hanabusa, Manabu Uda. Interpretato da Ryo Ryusei – Iori Kitahara, Yuki Yoda – Chisa Kotegawa, Atsuhiro Inukai – Kohei Imamura....
  • Grand Blue (ぐらんぶる) con Ryo Ryusei: Full Trailer Giapponese

    Grand Blue (ぐらんぶる) sarà distribuito da Warner Bros. Japan Grand Blue (ぐらんぶる) è diretto da Tsutomu Hanabusa, tratto dall’omonimo manga di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka, sceneggiato da Tsutomu Hanabusa, Manabu Uda. Interpretato da Ryo Ryusei – Iori Kitahara, Yuki Yoda – Chisa Kotegawa, Atsuhiro Inukai – Kohei Imamura....
  • Grand Blue (ぐらんぶる) con Ryo Ryusei: Primo trailer Giapponese

    Grand Blue (ぐらんぶる) sarà distribuito da Warner Bros. Japan Grand Blue (ぐらんぶる) è diretto da Tsutomu Hanabusa, tratto dall’omonimo manga di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka, sceneggiato da Tsutomu Hanabusa, Manabu Uda. Interpretato da Ryo Ryusei – Iori Kitahara, Yuki Yoda – Chisa Kotegawa, Atsuhiro Inukai – Kohei Imamura....