Rakuen

  • Rakuen (楽園): Primo Trailer Giapponese

    Rakuen (楽園) sarà distribuito sarà distribuito da Kadokawa Pictures Rakuen (楽園) è diretto da Takahisa Zeze, tratto dal romanzo omonimo di Shuichi Yoshida, sceneggiato da Takahisa Zeze. Interpretato da Gou Ayano – Takeshi Nakamura, Hana Sugisaki – Tsumugi Yukawa, Koichi Sato – Zenjiro Tanaka, Nijiro Murakami – Hiro Nogami,...
  • Rakuen (楽園): Secondo Trailer Giapponese

    Rakuen (楽園) sarà distribuito da Rakuen (楽園) è diretto da Takahisa Zeze, tratto dal romanzo omonimo di Shuichi Yoshida, sceneggiato da Takahisa Zeze. Interpretato da Gou Ayano – Takeshi Nakamura, Hana Sugisaki – Tsumugi, Yukawa, Koichi Sato – Zenjiro Tanaka, Nijiro Murakami – Hiro Nogami. Sinossi: Una bambina viene...
  • Rakuen (楽園) thriller movie giapponese primo trailer

    Rakuen (楽園) sarà distribuito da Rakuen (楽園) è diretto da Takahisa Zeze, tratto dal romanzo omonimo di Shuichi Yoshida, sceneggiato da Takahisa Zeze. Interpretato da Gou Ayano – Takeshi Nakamura, Hana Sugisaki – Tsumugi, Yukawa, Koichi Sato – Zenjiro Tanaka, Nijiro Murakami – Hiro Nogami. Sinossi: Una bambina viene...